O e-portfoliju

 

Cilji projekta

Projekt izhaja iz ciljev Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, kjer je v eni prednostnih naložb poudarjena krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in vrednotenja poklicnih kompetenc. Z navedenimi aktivnostmi bi dosegli izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. 

Kaj želimo doseči
Z različnimi aktivnostmi v okviru podprojekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016 - 2021 bo poudarek na razvijanju učinkovitih pristopov informiranja in svetovanja za vključevanje zaposlenih odraslih, še posebej manj izobraženih in izobraževalno neaktivnih ter starejših od 45 let. Poudarek bo tudi na ugotavljanju in vrednotenju neformalno in priložnostno pridobljenega znanja zaposlenih, s ciljem ohranjanja zaposlitev, večje fleksibilnosti v zaposlovanju in nadaljnjega razvoja kariere zaposlenih, povezanega z vključevanjem v nadaljnje izobraževanje in certificiranje že pridobljenega znanja.

 

Za vse tehnične pripombe in ostala vprašanja  nam pišite.